Gezondheidszorg (74,5 miljard euro)

In de categorie Gezondheidszorg gaat het om alle collectieve uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. De gezondheidszorg wordt voornamelijk georganiseerd in twee wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Bij de Zorgverzekeringswet gaat het om de financiering van de zogenoemde curatieve zorg. Dit is zorg gericht op herstel en genezing. Daaronder vallen onder meer de zorg door huisartsen, tandartsen, ziekenhuizen en kraamzorg. De totale uitgaven aan curatieve zorg groeien jaarlijks met ongeveer 6%. Van dit percentage is circa 4,5%-punt reële of echte groei (volume groei boven de algemene inflatie). Deze groei wordt voor ongeveer een derde veroorzaakt door demografie (vergrijzing) en voor twee derde door de kosten van de toepassing van nieuwe technologie (innovaties), kwalitatief betere zorg en relatief meer vraag naar zorg (doordat we steeds welvarender worden).

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voorziet in de collectieve financiering van de kosten voor intramurale zorg in verpleeginrichtingen, zwakzinnigeninrichting en andere zorgvoorzieningen. Met verpleging en verzorging is jaarlijks een bedrag gemoeid van circa 12 miljard euro en met de gehandicaptenzorg rond de 6 miljard euro. Ook wordt ongeveer 1,5 miljard euro uitgegeven aan de zogenoemde langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Daarnaast is de zorgtoeslag een belangrijke post. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten die mensen maken voor hun ziektekostenverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het jaarinkomen en wordt uitbetaald door de Belastingdienst. De zorgtoeslag wordt in hoofdzaak uitgekeerd aan de lagere inkomensgroepen.

De belangrijkste collectieve uitgaven voor gezondheidszorg zijn hieronder opgenomen (in miljarden euro’s).

Medische zorg voor iedereen 44,0
Langdurige zorg en verpleging van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten 27,0
Zorgtoeslag 4,2
Maatschappelijke ondersteuning voor ouderen en gehandicapten 4,0
Zorg voor jeugd 3,5
Sport 0,1
U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van de uitgaven in de zorg, door grotere efficiëntie en doelmatigheid

Toelichting

Met deze maatregel verlaag je de uitgaven aan de zorg. De kosten van de zorg ingeperkt door efficiënter te werken en/of de uitgaven aan zorg direct te verminderen. In het eerste geval zullen doktoren, verpleegsters en ander ziekenhuispersoneel productiever worden. Hoewel op dit punt zeker nog winst te behalen valt, zal het effect hiervan in de praktijk beperkt zijn. Dat komt omdat de zorgsector erg arbeidsintensief is. Een dokter kan nu eenmaal niet meer dan een aantal patiënten op een dag behandelen. In het tweede geval krijgen mensen minder zorg aangeboden of moeten ze er zelf voor betalen.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verhogen van de uitgaven voor de gezondheidszorg

Toelichting

Met deze maatregel verhoog je de overheidsuitgaven voor de gezondheidszorg om de stijgende kosten in de zorg (deels) op te vangen en te voorkomen dat de toegankelijkheid van de zorg verminderd wordt. De stijging van de kosten in de toekomst heeft meerdere oorzaken. Door een toename van de welvaart neemt de vraag naar zorg toe ten opzichte van de vraag naar andere goederen en diensten. Een andere belangrijke reden is nieuwe medische technologie en andere innovaties op het terrein van de zorg. Dit leidt niet alleen tot betere en meer behandelmethoden, maar ook tot hogere kosten. Een derde reden voor stijgende zorgkosten is de vergrijzing van de bevolking.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van de uitgaven voor de zorg door het verkleinen van het basispakket Zvw

Toelichting

Met deze maatregel verklein je het basispakket in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het basispakket is een wettelijk vastgelegd standaardpakket van geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen dat door de zorgverzekeraar vergoed dient te worden. Daarboven kan men vrijwillig aanvullende verzekeringen afsluiten om overige risico’s af te dekken. Door het basispakket te verkleinen, zal er minder zorg worden vergoed door de zorgverzekeraar (denk bijvoorbeeld aan het wel of niet vergoeden van de pil, kraamzorg en/of de tandarts)

Omdat huishoudens zorg en medische producten veelal toch blijven consumeren, gaat het voor een grootdeel om financieringsverschuiving tussen collectieve en private uitgaven. Voor een kleiner deel zal een gedragseffect ervoor zorgen dat mensen minder zorg consumeren.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van het eigen risico Zvw

Toelichting

Met deze maatregel verlaagt u het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het verplicht eigen risico is een vast bedrag per jaar dat iedereen die zorg ontvangt zelf moet betalen. Als men geen vrijwillig eigen risico heeft, wordt alles boven dit bedrag vergoed door de zorgverzekeraar. In 2012 is het verplicht eigen risico 220 euro en in 2013 zal dit verhoogd worden naar 350 euro.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verhogen van het eigen risico Zvw

Toelichting

Met deze maatregel verhoogt u het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het verplicht eigen risico is een vast bedrag per jaar dat iedereen die zorg ontvangt zelf moet betalen. Als men geen vrijwillig eigen risico heeft, wordt alles boven dit bedrag vergoed door de zorgverzekeraar. In 2012 is het verplicht eigen risico 220 euro en in 2013 zal dit verhoogd worden naar 350 euro.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van de uitgaven in de AWBZ

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verhogen van de uitgaven in de AWBZ

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van de uitgaven voor de zorgtoeslag

Toelichting

Met deze maatregel verlaag je de uitgaven aan de zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid voor de kosten van de zorgverzekeringpremie. Met de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) is het ziekenfonds afgeschaft. Iedereen is nu bij wet verplicht een zorgverzekering afsluiten bij een private verzekeraar. Omdat de lasten hiervan zwaar kunnen drukken op lagere inkomensgroepen, heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen. De zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, des te lager de zorgtoeslag. Boven een bepaald inkomen, ontvangt men helemaal geen zorgtoeslag meer.

Om een voorbeeld te geven, tijdens de verkiezingen van 2010 stelde een politieke partij voor om 1,2 miljard euro op de zorgtoeslag te bezuinigen door de hoogte te baseren op werkelijke zorgverzekeringspremies inclusief collectiviteitskorting (0,4 miljard euro) en door de behandeling van alleenstaanden en samenwonenden gelijk te trekken (0,8 miljard euro).

Een collectiviteitskorting is een korting op de verzekeringspremies voor een specifieke groep mensen, zoals werknemers bij hetzelfde bedrijf, die bij een verzekeraar hun verzekeringen afsluiten. Bovendien krijgen op dit moment samenwonenden meer dan het dubbele van een alleenstaande.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Invoeren van een eigen bijdrage van 5 euro per bezoek aan de huisarts

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Binnenhof (Original by PhareannaH)