Sociale Zekerheid (62,9 miljard euro)

In de categorie Sociale Zekerheid gaat het om regelingen die bedoeld zijn om een inkomen en/of de verzorging van mensen die daarvoor in aanmerking komen te garanderen. Het gaat bijvoorbeeld om uitkeringen bij werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Ook de kosten van asiel, immigratie en integratie vallen hieronder.

De belangrijkste collectieve uitgaven voor sociale zekerheid zijn hieronder opgenomen (in miljarden euro’s).

Algemene Ouderdomswet (AOW) 32,7
Arbeidsongeschiktheidsregelingen (WAO, WIA) 13,7
Werkloosheidswet (WW) 5,1
Bijstand (WWB) 4,6
Uitgaven sociale werkplaatsen 2,4
Re-integratie en bemiddelingsuitgaven 1,4
Nabestaandenuitkeringen 0,8
Asiel en immigratie 0,8
Inburgering en integratie 0,2
U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Afspreken dat de lonen in de marktsector niet harder stijgen dan met de inflatie voor de periode 2013-2017

Toelichting

Met deze maatregel spreek je af dat de lonen niet harder stijgen dan de prijzen in periode 2013 tot 2017. De loonmatiging wordt bereikt door middel van het poldermodel. Dit is een Nederlands model waarbij overleg wordt gevoerd tussen de vakbonden, werkgevers en overheid. De afspraken die worden gemaakt zijn niet bindend. Door overeen te komen dat de lonen niet harder stijgen dan de prijzen, worden onze producten in het buitenland relatief goedkoper. Hierdoor wordt de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in het buitenland versterkt. Dit heeft doorgaans een positief effect op de export, werkgelegenheid en economische groei.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Terugdraaien van de geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar

Toelichting

Met deze maatregel verlaag je de AOW leeftijd naar 65 jaar (in andere woorden, je draait de onlangs doorgevoerde verhoging van de AOW leeftijd terug). De Algemene Ouderdomswet (AOW) voorziet in een publiek pensioen voor iedere ingezetene van Nederland. De AOW is gebaseerd op een zogenoemd omslagstelsel waarbij steeds minder jonge mensen de lasten dragen voor een groter wordende groep ouderen. Vanwege toenemende vergrijzing, mede door een sterk gestegen levensverwachting in de afgelopen decennia, wordt dit systeem steeds duurder en moeilijker te financieren.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van het minimumloon en de daaraan gekoppelde sociale uitkeringen

Toelichting

Met deze maatregel verlaag je het minimumloon en de daaraan gerelateerde uitkeringen. Sociale uitkeringen, bijvoorbeeld voor werkloosheid, zijn in Nederland gekoppeld aan het minimumloon. Dit is het loon dat een werknemer wettelijk gezien ten minste moet ontvangen (in 2012 is dit €8,35 per uur voor iemand van 23 jaar of ouder). Als het minimumloon stijgt, dan stijgen de uitkeringen evenredig mee. In dit geval betekent een daling van de uitkeringen onder andere dat er een groter verschil ontstaat tussen het inkomen van werkenden en niet-werkenden met een uitkering. Dit vergroot de prikkel om te werken.

Tegelijkertijd betekent deze maatregel ook dat de koopkracht van mensen die het vaak toch al niet ruim hebben erop achteruit gaat. De geschiedenis laat dan ook zien dat de vakbeweging zich inzet voor het behoud van het niveau van het minimumloon en dat in politiek Den Haag niet altijd een meerderheid te vinden is voor een vermindering van het minimumloon en de sociale uitkeringen.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verhogen van het minimumloon en de daaraan gekoppelde sociale uitkeringen

Toelichting

Met deze maatregel verhoog je het minimumloon en de daaraan gerelateerde uitkeringen. Sociale uitkeringen, bijvoorbeeld voor werkloosheid, zijn in Nederland gekoppeld aan het minimumloon. Dit is het loon dat een werknemer wettelijk gezien ten minste moet ontvangen (in 2012 is dit €8,35 per uur voor iemand van 23 jaar of ouder). Als het minimumloon stijgt, dan stijgen de uitkeringen evenredig mee. In dit geval betekent een verhoging van de uitkeringen onder andere dat er een kleiner verschil ontstaat tussen het inkomen van werkenden en niet-werkenden met een uitkering. Dit verkleint de prikkel om te werken.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van de uitgaven voor sociale uitkeringen, behalve de AOW, door uitkeringen te koppelen aan de inflatie in plaats van de lonen

Toelichting

Met deze maatregel verlaag je de uitgaven voor sociale uitkeringen, behalve uitkeringen op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW). In Nederland kennen we tal van wetten en regelingen voor wanneer mensen werkeloos worden (WW) of arbeidsongeschikt worden (WAO en WIA) , of algemene bijstand nodig hebben (WWB). Normaal gesproken verhoogd de overheid deze uitkeringen elk jaar met het percentage waarmee de lonen toenemen. In de meeste jaren ligt deze stijging boven de algemene stijging van de prijzen zodat men er globaal op vooruit gaat. Met deze maatregel kies je ervoor om de uitkeringen niet met de lonen, maar met de prijzen te laten stijgen, of om de uitkeringen helemaal niet te laten stijgen. De AOW wordt hiervan uitgezonderd.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van de uitgaven voor WWB, WSW, WIA, WAO en Wajong

Toelichting

Met deze maatregel verlaag je de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid. De belangrijkste regeling voor arbeidsongeschiktheid was lange tijd de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). In 2005 werd deze wet opgevolgd door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Voor jongeren bestaat de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG). In 2009 waren er in Nederland ruim 830.000 uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Internationaal gezien is dit, op een beroepsbevolking van 7,7 miljoen mensen, een zeer hoog aantal.

De regeling werd vooral in de jaren zeventig en tachtig gebruikt om oudere werknemers vervroegd met pensioen te laten gaan. De gedachte was dat hiermee plaats werd gemaakt voor een jongere generatie werknemers om zo de werkloosheid terug te dringen. Onderzoek laat intussen zien dat dit beleid grotendeels mislukt is. De hoeveelheid werk in een economie is namelijk niet statisch, maar verandert afhankelijk van factoren zoals de hoogte van uitkeringen en het ontslagrecht. De werkloosheid bleef dus hoog en daarbij verlieten veel oudere werknemers permanent de beroepsbevolking. Inmiddels is de oude WAO regeling met de nieuwe WIA regeling flink versoberd. In het huidige beleid wordt nu beter gekeken naar welke werkzaamheden een arbeidsongeschikt iemand nog wel kan verrichten.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van de uitgaven voor asiel, immigratie en integratie

Toelichting

Met deze maatregel verlaag je de uitgaven aan asiel, immigratie en integratie. In totaal bedragen de kosten hiervan in 2012 ongeveer 1,0 miljard euro. Het betreft ander andere uitgaven aan integratie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de vreemdelingenbewaring van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Binnenhof (Original by PhareannaH)