Onderwijs (31,0 miljard euro)

In de categorie Onderwijs gaat het om alle uitgaven die de overheid doet voor de opleiding en scholing van de bevolking. Het gaat in de praktijk om zeer gevarieerde vormen van onderwijs.

De belangrijkste collectieve uitgaven voor onderwijs zijn hieronder opgenomen (in miljarden euro’s).

Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 20,0
Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs 6,4
Studiefinanciering 3,7
Cultuur en media 1,8
U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van de uitgaven voor onderwijs

Toelichting

Met deze maatregel verlaag je de uitgaven voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Een deel van de vermindering kan tot stand komen door de efficiënter te werken, maar een groot deel zal moeten komen door de uitgaven direct te verminderen. Het laatste zal negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verhogen van de lerarensalarissen en instroom van leraren

Toelichting

Met deze maatregel wordt er extra geld vrijgemaakt om de lerarensalarissen en de instroom van nieuwe leerkrachten te verhogen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Op deze manier worden o.a. de klassen verkleind, waardoor volgens de aanhangers van klassenverkleining de kwaliteit van het onderwijs zal worden verbeterd. Andere deskundigen wijzen er op dat de kwaliteit van ons onderwijs veel beter kan worden bevorderd door betere opleidingen voor leraren en door ze hogere salarissen te bieden. Een goed opgeleide en gemotiveerde leraar kan ook in een grotere klas de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Vervangen van de bestaande studiefinanciering door een sociaal leenstelsel

Toelichting

Met deze maatregel wordt het huidige systeem van de studiefinanciering omgezet in een leenstelsel. Studenten kunnen onder dit nieuwe systeem van de overheid lenen om hun studie te bekostigen (collegegeld, boeken en levensonderhoud). Wanneer de student na zijn of haar studie gaat werken, wordt de lening plus rente afbetaald.

Ook met een sociaal leenstelsel worden studenten door de overheid gesubsidieerd. De overheid leent namelijk op kapitaalmarkten tegen een veel lagere rente dan studenten individueel kunnen. Dit voordeel wordt deels doorberekend. Hierdoor lenen studenten goedkoper. Afhankelijk van de bezuiniging die je wenst door te voeren op deze post, kan de overheid meer of minder subsidiëren.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Schrappen van de gratis schoolboeken voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (VO)

Toelichting

Met deze maatregel wordt de gratis verstrekking van boeken aan de bovenbouw in het voortgezet onderwijs stopgezet.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van de subsidies voor cultuur en media

Toelichting

Met deze maatregel verlaag je de overheidsuitgaven aan cultuur en media. Cultuur en media valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Nederlandse overheid stelt jaarlijks allerlei subsidies beschikbaar ter bevordering van cultuur en media.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Binnenhof (Original by PhareannaH)