Voorwaarden & Disclaimer

1. Algemeen

1.1 De rechten op de inhoud van deze website berusten bij baasvannederland.nl, (hierna: BAAS)

1.2 De Website is toegankelijk voor iedere bezoeker (hierna: de “Bezoeker”). Indien in deze algemene voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) wordt verwezen naar Bezoeker wordt daarmee tevens bedoeld iedere Gebruiker.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Website bestaat uit alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten geplaatst door BAAS. Indien in deze Voorwaarden wordt verwezen naar Bijdragen wordt daarmee bedoeld bijdragen van BAAS

2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten, waaronder de Bijdragen (hierna: de “Inhoud”);

2.3 Iedere Bezoeker wordt geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd door bezoek aan de Website. BAAS adviseert iedere Bezoeker om deze Voorwaarden goed door te lezen voordat je de Website bezoekt.

3. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1 BAAS behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.

3.2 BAAS is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 BAAS besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies en/of te gebruiken als voorspelling van toekomstige ontwikkelingen.

4.2 BAAS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. BAAS is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van andere sites via links verkregen is.

4.3 Indien een Bezoeker de Website of de Inhoud gebruikt in strijd met deze bepalingen, doet hij dit op eigen risico. BAAS is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.

4.4 De Gebruiker vrijwaart BAAS van alle schade en kosten die BAAS lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Website door de Gebruiker en/of het niet voldoende naleven van de verplichtingen van de Gebruiker ten opzichte van BAAS, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden of nader door BAAS gestelde regels of aanwijzingen.

4.5 De Website bevat links naar externe internetpagina’s. BAAS is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website.

4.6  BAAS is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen of trojan horses.

4.7  BAAS draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

5. Eigendomsrechten Website

5.1 Tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld door bronvermelding), berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, concept en de naam van de website bij BAAS

5.2 Te allen tijde blijven de (intellectuele) eigendomsrechten op Bijdragen van externe bronnen en/of woord- en beeldmateriaal op de website berusten bij de rechthebbenden.

5.3 Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, zoals het opslaan of reproduceren van (een groot deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van links tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BAAS.

6. Slotbepalingen

6.1 Indien deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijven Bezoekers aan het overblijvende gedeelte gebonden.

6.2 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s Gravenhage.

Binnenhof (Original by PhareannaH)